Veldu síðu
Veldu síðu
Innskráning
Lagalegir fyrirvarar

Vefsíða Virðingar og efni á samfélagsmiðlum

Upplýsingar birtar á vefsíðu Virðingar eru samkvæmt bestu vitund Virðingar á hverjum tíma. Virðing ábyrgist ekki réttmæti upplýsinganna, hvort sem þær koma frá félaginu eða þriðja aðila. Þá kunna upplýsingarnar að breytast án fyrirvara.

Upplýsingar á vefsíðu Virðingar eru almenns eðlis og fela á engan hátt í sér tilboð eða ráðleggingar um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga. Notendur vefsíðunnar bera einir ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefsíðunni.

Virðing ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má til upplýsinga sem birtast á vefsíðu félagsins né heldur á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vefsíðunni. Þá ber Virðing ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefsíðuna um lengri eða skemmri tíma.

Virðing á höfundarrétt á öllum upplýsingum sem birtast á vefsíðunni nema annað sé tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Óheimilt er að dreifa upplýsingunum, afrita þær eða nýta með öðrum hætti án skriflegs samþykkis Virðingar. Ekki skiptir máli hvers eðlis upplýsingarnar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirtar þær, afrita eða dreifa. Viðskiptavinum Virðingar er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Framangreindir fyrirvarar eiga einnig við um upplýsingar og efni sem sett er af hálfu Virðingar á samfélagsmiðla, svo sem LinkedIn, Facebook, Youtube og Vimeo.

 

Tölvupóstsendingar frá netföngum Virðingar

Tölvupóstar og viðhengi sem send eru frá netföngum skráðum á Virðingu kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og eru eingöngu ætlaðir skráðum viðtakendum. Ef efni tölvupósts og viðhengja er ótengt starfsemi Virðingar er sendandi einn ábyrgur. Berist þér ranglega tölvupóstur ert þú vinsamlega beðinn um að tilkynna sendanda að þér hafi borist þessi tölvupóstur fyrir mistök, að því loknu að eyða tölvupóstinum og viðhengjum hans, ef einhver eru, án þess að geyma afrit, samanber lagaskyldu þess efnis skv. 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003, um fjarskipti.

Virðing ber ekki ábyrgð á rangri eða ófullgerðri sendingu upplýsinganna sem tölvupósturinn inniheldur, né heldur á töfum á afhendingu hans eða tjóni sem kann að verða á tölvukerfi móttakanda. Þá ábyrgist Virðing hvorki öryggi tölvupóstsins né að hann sé laus við vírusa eða að íhlutun þriðja aðila hafi ekki átt sér stað.

Upplýsingar í tölvupóstum og viðhengjum um fyrirtæki eða fjármálagerninga eru eingöngu veittar í upplýsingaskyni og fela ekki í sér tilboð eða ráðleggingar um kaup eða sölu fjármálagerninga eða þátttöku í fjárfestingum, nema slíkt sé sérstaklega tekið fram.

 

Viðskipti með fjármálagerninga

Viðskipti með fjármálagerninga eru áhættusöm í eðli sínu. Verðbreytingar í fortíð gefa ekki endilega vísbendingu um verðbreytingar í framtíð. Viðskiptavinir Virðingar og aðrir sem nota vefsíðu félagsins eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli verðbréfaviðskipta og eftir atvikum annað sem viðkemur verðbréfaviðskiptum hjá ráðgjöfum félagsins.

Þá er sérstök athygli vakin á því að ef viðskiptavinur gefur fyrirmæli, að eigin frumkvæði, um viðskipti með einfalda fjármálagerninga þá er Virðingu ekki skylt að meta hvort viðskiptin séu viðeigandi fyrir hann. Viðskiptavinur nýtur þá ekki þeirrar verndar sem í slíku mati felst, sbr. 16. gr. laga um verðbréfaviðskipti. Með einföldum fjármálagerningum er t.d. átt við hlutabréf sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, skuldabréf sem ekki hafa innbyggða afleiðu og hlutdeildarskírteini.

 

Upptaka símtala, geymsla og vistun gagna

Í þeim tilgangi að tryggja öryggi viðskiptamanna og Virðingar kunna símtöl við Virðingu að vera hljóðrituð án sérstakrar tilkynningar í hvert sinn og eru slíkar upptökur gerðar í samræmi við heimild í lögum um fjarskipti. Hið sama gildir um samtöl í gegnum aðra rekjanlega miðla, svo sem Lync og Bloomberg.

Viðskiptamanni er kunnugt um að upptökur kunna að verða lagðar fram í dómsmáli og/eða notaðar sem sönnunargagn í öðrum tilvikum komi upp ágreiningur um hvað aðilum fór á milli, svo sem um forsendur og/eða framkvæmd viðskipta. Að öðru leyti fer Virðing með upptökur líkt og með aðrar upplýsingar er lúta þagnarskyldu, sbr. 58. til 60. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Öll gögn sem innihalda upplýsingar um viðskipti viðskiptamanna og framkvæmd þeirra eru vistuð hjá Virðingu í að lágmarki fimm ár.